top of page

Přesvědčivá prezentace

Délka školení

1 - 2 dny

Cíl

Osvojit si základní pravidla pro úspěšnou prezentaci produktu a společnosti díky lepší sebeprezentaci. Stanovit si cíle prezentace, umět připravit poutavou prezentaci a zaujmout publikum.

Obsah školení

Stanovení cíle prezentace, klíčových zpráv 

Příprava prezentace a analýza publika 

Struktura prezentace 

Techniky udržení pozornosti publika 

Vizuální prostředky, netradiční prezentace s flipchartem a PowerPointem 

Navázání vztahu s publikem, první dojem, poslední dojem – první dojem rozhoduje, poslední zůstává 

Neverbální komunikace (postoj, pohyb, gesta…) 

Rétorika (práce s hlasem, brániční dýchání, artikulace, plynulost, hlasitost…) 

Jak snížit trému pomocí různých technik 

Zvládání otázek a námitek během prezentace 

Řízení diskuze 

bottom of page